Järna-inspirerat kretsloppssamhälle presenteras på FN-konferensen Rio +20

När Norden lyfter fram det ekologiska kretsloppssamhället på den stora miljökonferensen i Rio de Janeiro så är det ett växande arbetssätt med ursprung i Järna som står modell.

Jostein Hertwig

Jostein Hertwig

Nordiska Ministerrådet arrangerar en expertkonferens i Rio de Janeiro i samband med FN-konferensen om hållbar utveckling, Rio +20. Till expertkonferensen är det EU-finansierade projektet Beras Implementation inbjudet för att presentera sin utveckling av ekologiska kretsloppssamhällen i länderna runt Östersjön.

På plats i Rio kommer Jostein Hertwig, chef för Beras sekretariat och Johan Ununger, VD på Saltå Kvarn att berätta om detta. Man ska bland annat belysa praktiska och affärsmässiga aspekter kring etablerandet av hållbara kretsloppssamhällen kring maten.

– Vi ska visa upp de initiativ som Beras Implementation nu förverkligar i 10 länder runt Östersjön. Genom Rio +20 hoppas vi på att kunna ge ett positivt inspel även internationellt och vara med och påverka den förändringsprocess som behövs inom jordbruk och livsmedel. FN-organet Food and Agriculture Organization vill också ha mer integration mellan olika länder på det här området, säger Jostein Hertwig.

Karta

Beras Implementation är ett EU-projekt som medfinansieras av EU:s Östersjöprogram och som har ett starkt partnerskap med 10 länder i regionen samt Norge.

Beras Implementations sekretariat finns i Järna där man under många år utvecklat ett framgångsrikt samarbete mellan aktörer hela vägen från jord till bord. I Järna/Södertälje består det arbetet idag av mer än 70 initiativ med aktörer från hela livsmedelskedjan, inklusive ekologiska kretsloppsgårdar och trädgårdar, livsmedelsförädlare, distributörer, butiker, restauranger, turismentreprenörer och med stark medverkan från kommunen. Det här arbetet integrerar ett nätverk av universitet, privata aktörer från näringsliv och civilsamhället samt från offentlig sektor.

Beras Implementation handlar till stor del om att med gården i centrum etablera ekologiska kretsloppssamhällen i samtliga länder kring Östersjön för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i regionen. Projektets mål är att bidra till en god miljömässig status i Östersjön, stärka jordbrukets hållbarhet och bidra till landsbygdsutveckling i regionen.