Idéburna verksamheter allt mer i kläm – men lösningar finns

Under Almedalsveckan i sommar ska flera antroposofiskt inspirerade verksamheter på plats slå ett slag för mer idéburna, icke vinstsyftande inslag i allmännyttiga verksamheter. Det behövs bland annat bättre spelregler.

Under rubriken Främja mångfald i allmännyttiga verksamheter ska INSAM, Värna och Waldorffederationen lyfta fram möjligheter och problem som blir allt mer angelägna. Nämligen det minskande utrymme att bidra med sina idéer som just idéburna verksamheter möter idag. Men man ska samtidigt peka på vilka möjligheter som finns i alternativa företagsformer och annorlunda angreppssätt när det handlar om lösningar för socialt, idéburet företagande.

Pär Granstedt, samhällsanalytiker och f.d. riksdagsman, är en av de medverkande samt moderator för de två frukostseminarierna i Almedalen. Han förklarar bakgrunden till temat.

Pär Granstedt

Pär Granstedt

– Vi ser att det skett ett skifte av fokus när det gäller att öppna upp för enskilda initiativ i den offentliga sektorn. På 80-talet låg fokus på att få fram nya idéer och arbetssätt inom exempelvis vård och skola. På 90-talet kom sedan en privatiseringsvåg där fokus istället blev fri konkurrens och kostnadspress.

En konsekvens av fri konkurrens och vinstdrivande verksamheter är, enligt Pär Granstedt, att det blir mer och mer detaljerade regelsystem och upphandlingar, bland annat för att upprätthålla kvalitet och säkerhet. Men samtidigt innebär detta också att verksamheterna blir allt mer detaljstyrda från början.

– Man utgår strikt från ett visst tänkande om hur exempelvis den upphandlade vården eller omsorgen ska utföras. Detta gör att det i praktiken finns mindre utrymme för andra kvalitéer och angreppssätt som de idéburna verksamheterna ofta står för.

Alternativen kommer på så sätt systematiskt i kläm och resurser styrs bort från det som är poängen med andra sätt att arbeta. Pär Granstedt menar dock att det finns lösningar på den här problematiken.

– Från samhällets sida skulle man kunna skilja på vad man gör för att skapa konkurrens respektive vad man gör för att få fram ny idéer och arbetssätt. Det vill vi diskutera. Bland annat kan man ha andra företagsformer utöver de vinstdrivande och även andra villkor för dem som arbetar på ett allmännyttigt och icke vinstdrivande sätt.